Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. radicar:


Spanish

Detailed Synonyms for radicar in Spanish

radicar:

radicar verb

  1. radicar

Alternate Synonyms for "radicar":